Tervisemuuseumi näitus.

Mobiilsete mininäituste projekt

Koostöös kolme tervisevaldkonna partneriga arendab Eesti Tervisemuuseum välja moodulaluse prototüübi mobiilsete mininäituste jaoks. Moodulalus võimaldab toota paindlikult säästlikult väikenäitusi, millest huvituvad mitmed ühingud ja erialaliidud.

Temaatiline mininäitus aitab muuseumil viia teadmisi laiema publikuni, sest näitused rändavad Eesti eri paikades. Koostöös tervisevaldkonna partneritega saame täiendada muuseumi kogusid ning luua eriala- ja huvivõrgustikku. Tulemusena kasvab ka muuseumi nähtavus ning paraneb regionaalne kättesaadavus. Projekt saab teoks tänu Muinsuskaitseameti Muuseumide kiirendi toetusele.

Millest mininäituste idee alguse sai?

Moodulitest koosneva mininäituse prototüübi loomise idee kasvas välja tervisevaldkonna ühingute ja erialaliitude huvist jutustada oma lugu näituse kaudu, mille koostamisel ootavad nad abi Eesti Tervisemuuseumilt. Kuna muuseumi töögraafik ja näituste plaan pole võimaldanud kiirelt kõigile soovijaile vastu tulla, oleme otsinud operatiivset, paindlikku ja sisukat lahendust. Mininäitus ehk moodulalustest koosnev rändnäitus aitab muuseumil ühingutele välja pakkuda universaalse juba poolvalmis lahenduse, mis on atraktiivne, valmib kiiremini ning on majanduslikult soodsam kui nullist valmiv näitus.

Iga ühing on omamoodi kogukond ning osalemine mininäituse projektis on võimalus oma tegevusi esile tõsta. Selles koostööprojektis võidavad mõlemad pooled. Kogukond saab professionaalset tuge oma ajaloo talletamisel ning tänu atraktiivsele mininäitusele rohkem tähelepanu ühiskonnalt, mis võimaldab saavutada paremat tulemust teavitus- ja ennetustöös.

Muuseum saab otse allikast uurida meditsiiniajalugu, täiendada kogusid ning luua isetasuvaid rändnäitusi, mida haldavad ja tutvustavad avalikkusele mininäituse teemaga seotud spetsialistid erinevates paikades üle Eesti. Jõudes tervisevaldkonna ühingute ja erialaliitude kaudu laiema publikuni täidab muuseum oma laiemat ülesannet – aidata inimestel hoolitseda iseenda ja lähikondsete tervise eest.

Koostööpartnerid prototüübi loomisel

Logopeedide Ühing, esindajad Aaro Nursi, Helen Kukk ja Helje Möller

Eesti Logopeedide Ühingu (ELÜ) eesmärk on ühendada logopeedidest teadlasi ja praktikuid, vahendada erialaseid kontakte, populariseerida logopeedia eriala ning tõsta logopeedide kutse-eetikat.

Diabeedikool (Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing), esindaja Kristi Peegel

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing pakub Diabeedikooli nime all laia valikut diabeedialaseid nõustamisi ja koolitusi. Diabeediga toimetulekul on arsti roll alla 1% ning inimese enda osa üle 99%. Seetõttu on diabeeti põdeva inimese ja tema lähedaste jaoks parimad teadmised ja oskused hindamatu väärtusega.

Tallinna Puuetega Inimeste Koda, esindaja Kadri Palk

 

Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmeteks on Tallinnas tegutsevad puuetega inimeste organisatsioonid ning tänaseks on TPIK katusorganisatsiooniks 23 puuetega inimeste ühingule Tallinnas, kus liikmeid kokku üle 4600.

Arhitekt Margus Tammik

Margus on praktilistele lahendustele keskendunud noor arhitekt. Tema ülesanne on töötada välja mininäituse moodulaarne lahendus, mis vastab muuseumi ja koostööpartneri soovidele ja vajadustele ning lähtub rohelisest mõtlemisest. Pärast tagasisidestamist muudab Margus vajadusel moodulite projekti nii, et seda saaks tootmiseks lihtsasti kasutada.

Graafiline disainer Maria Muuk

Iga mininäituse graafiline disain võib olla omamoodi, sest iga moodulitest koosnev lahendus on omaette näitus. Maria ülesandeks on töötada välja koostööpartnerite soovidest lähtuv graafiline disain eraldi iga mininäituse jaoks, sõnastada põhimõtted ja hästi töötavad lahendused tulevaste mininäituste jaoks.

 

Mininäituse ülesehitus

Mininäitus võib koosneda tekstidest, visuaalidest (fotod, plakatid, illustratsioonid jm), mõnest väiksemast esemest vitriinis, videotest ja helifailidest. Tootmisel rakendatakse rohelist mõtteviisi ning arvestatakse võimalusega  asendada mooduleid vastavalt vajadusele (nt taaskasutada või asendada kulunud moodulid).

Tootmismaterjalide ja -tehnoloogia valimisel arvestame võimalikult säästliku lahendusega. Oluline on mininäituse kompaktsus ja mobiilsus. See tähendab, et näitust saab vastavalt vajadusele lihtsasti transportida ja seada üles erinevates kohtades – näitusesaalis, haiglas või polikliiniku fuajees, konverentsidel – hea ilmaga kasvõi õues.

Mininäituste väljatöötamise koosolekute käigus jõudsime viie põhilise sisuelemendini:

  • Sissejuhatus, teema tutvustus
  • Ajalooline osa, mis kajastab olulisi sündmusi ja nt. elukvaliteeti oluliselt mõjutanud abivahendite kasutusele võtmist
  • Kogemuslood nii abivajajatelt kui ka tugirühma esindajatelt (lähedased, arstid, tööandja, sõbrad jne)
  • Praktiline info, ehk kuidas aidata ja kuhu pöörduda abi saamiseks
  • Käed külge osa: erinevad abivahendid tutvumiseks, spetsiaalsed mängud

Jätkusuutlikkus

Käesolev projekt hõlmab moodulaluste prototüübi valmistamist ning selle abil kolme näituse loomist. Kui tegevused kulgevad plaanipäraselt, saab Eesti logopeedia 100. juubelile pühendatud mininäitust uudistada Tartus 20. oktoobril 2023, Diabeedikooli mininäitus saab valmis 14. novembriks 2023 ning TPIK mininäitus 6. detsembriks 2023. Näituste loomise käigus saadud õppetundide ja pärast projekti lõppu näitusekülastajatelt saadud tagasiside alusel täiustame mooduleid.

Edasi kaasame uusi koostööpartnereid ning jätkame tagasisidet arvesse võttes uute mininäituste loomisega. Iga uus partner tasub Eesti Tervisemuuseumile näituse koostamise eest. Eesmärk on luua viie aastaga ehk 2028. aasta lõpuks vähemalt 15 mininäitust.