Tervisemuuseumi keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse põhimõtted

Keskkonnahoiu põhimõtted

 • järgime oma tegevuses asjakohaste õigusaktide nõudeid;
 • optimeerime oma tegevusest tulenevat võimalikku keskkonnamõju;
 • väärtustame ja kasutame vastutustundlikult oma töös vajalikke põhiressursse ja vahendeid (elekter, vesi, paber), vältides ületarbimist ja sortides prügi;
 • me ei tekita mõttetuid jäätmeid ja peame oluliseks materjalide taaskasutust ning ringmajanduse põhimõtteid, kasutame tooteid nende eluea lõpuni;
 • teadvustame digiprügi tähendust ja digitaalse jalajälje mõju, tegeleme järjepidevalt digiprügi likvideerimisega;
 • uute seadmete või materjalide kasutuselevõtmisel eelistame võimalusel keskkonnahoidlikumat toodet;
  ehitus- ja arendustöödel ning uute teenuste väljatöötamisel võtame arvesse keskkonnaküsimusi;
  eelistame väiksema keskkonnamõjuga teenuseid ja tooteid;
 • planeerime oma transpordikasutust targalt (kasutame ühistransporti või liigume võimalikult mitmekesi ühes autos, sõidame jalgratastega);
 • järgime näituste ja sündmuste keskkonnahoidlikku tegevusplaani;
 • meie muuseumitunnid ja haridusprojektid, näitused ja muud üritused aitavad tõsta osalejate keskkonnateadlikkust ning suunavad järgima keskkonnahoiu põhimõtteid;
 • edendame koostööd eri sihtgruppidega, tutvustame erinevatele sihtrühmadele muuhulgas keskkonnaga seotud väärtusi;
 • parandame muuseumi virtuaalset ligipääsetavust, samuti võimaluse piires ka füüsilist ligipääsetavust;
  jälgime, hindame ja parandame oma tegevust pidevalt;
 • vaatame igal aastal üle keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse tegevuskava, viime sisse vajalikud täienduse ja muudatused ning järgime seda oma tegevustes, avaldame muuseumi veebilehel ülevaate toimingute elluviimisest.

Jätkusuutlik töökultuur

 • tagame hea ja tervisliku töökeskkonna kõikidele töötajatele;
 • julgustame töötajaid muuseumi jätkusuutlikkuse teemadel kaasa mõtlema ja panustama;
 • koolitame töötajaid, kaasame neid erinevatesse Rohelise Muuseumi projektiga seotud tegevustesse ja anname pidevat tagasisidet toimuva kohta;
 • järgime Tervisemuuseumi keskkonnahoidliku töötaja meelespead, mis on kõikidele Eesti Tervisemuuseumi töötajatele juhiseks igapäevase tegevuse keskkonnahoidlikumaks muutmisel;
 • toetame oma töötajate vaimset ja füüsilist tervist; soodustame töötajate erialast enesetäiendamist, õppimist ja õpetamist ning korraldame koolitusi ja üritusi, et suurendada TEMU töötajate teadlikkust keskkonnahoiu vallas.